(28 کالا)

لپ تاپ Legion PRO 5-A لنوو
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-A i7 13700HX 32GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ Legion PRO 5-AA لنوو
Core i7
32GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-AA i7 13700HX 32GB 2TB SSD RTX4060
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل Legion PRO 5-AB
Core i7
16GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-AB i7 13700HX 16GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-X
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-X i9 13900HX 16GB 512GB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-XA
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-XA i9 13900HX 16GB 1TB SSD RTX4050
نمای رو به رو لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-pro-5-ba
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-BA i7 13700HX 32GB 1TB SSD RTX4070
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-XB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-XB i9 13900HX 32GB 512GB SSD RTX4050
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-pro-5-bb
Core i7
32GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-BB i7 13700HX 32GB 2TB SSD RTX4070
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-XC
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-XC i9 13900HX 32GB 1TB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-XD
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-XD i9 13900HX 32GB 2TB SSD RTX4050
نمای رو به رو لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-pro-5-d
Core i9
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-CA i9 13900HX 32GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-XE
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-XE i9 13900HX 64GB 2TB SSD RTX4050
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-pro-5-e
Core i9
32GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-CB i9 13900HX 32GB 2TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-R
Core i7
16GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-R i7 14650HX 16GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-RA
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-RA i7 14650HX 32GB 1TB SSD RTX4060