(1,305 کالا)

نمای اصلی لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-c
8GB
256GB
Core i3
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-C
نمای رو به رو لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-d
8GB
512GB
Core i3
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-D
نمای رو به رو لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-e
8GB
1TB
Core i3
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-E
نمای اصلی لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-i
8GB
512GB
Core i5
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-I
نمای اصلی لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-j
8GB
1TB
Core i5
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-J
نمای اصلی لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-k
8GB
2TB
Core i5
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-K
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-V
8GB
512GB
Core i5
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-V
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-VA
8GB
1TB
Core i5
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-VA
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-VB
8GB
2TB
Core i5
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-VB
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 5-M
16GB
512GB
Core i7
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 5-M
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 5-MA
16GB
1TB
Core i7
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 5-MA
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 5-MB
16GB
2TB
Core i7
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 5-MB
نمای اصلی لپتاپ اداری لنوو مدل ip1-cb
4GB
256GB
Celeron
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل IP1-CB
نمای رو به رو لپتاپ اداری لنوو مدل ip1-cc
4GB
512GB
Celeron
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل IP1-CC
نمای رو به رو لپتاپ اداری لنوو مدل ip1-cd
4GB
1TB
Celeron
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل IP1-CD