(32 کالا)

IdeaPad L3-AH
8GB
256GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل L3-AD

IdeaPad L3-AH
12GB
512GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل L3-AF

IdeaPad L3-AH
20GB
256GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل L3-AG

IdeaPad L3-AH
20GB
512GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل L3-AH

Ideapad L3 2021
4GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-H

Ideapad L3 2021
4GB
128GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-HA

Ideapad L3 2021
4GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-HB

Ideapad L3 2021
8GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-HC

Ideapad L3 2021
8GB
128GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-HD

Ideapad L3 2021
8GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-HE

Ideapad L3 2021
12GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-HK

Ideapad L3 2021
12GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-HV

Ideapad L3 2021
12GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-HX

Ideapad L3 2021
12GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل L3-NV

Lenovo ideapad L3
8GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-BK