(66 کالا)

نمای اصلی لپتاپ اداری دل مدل vostro-3520-d
8GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-D

نمای رو به رو از لپتاپ دل مدل vostro-3520-c
16GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-C

نمای اصلی از لپتاپ اداری دل مدل vostro-3520-b
8GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-B

نمای اصلی لپتاپ دل مدل vostro-3520-a
16GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-A

نمای رو به رو از لپتاپ دل مدل vostro-3520-x
32GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-X

نمای اصلی از لپتاپ اداری دل مدل vostro-3520-z
32GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-Z

DELL INSPIRON 5310
16GB
512GB
Core i7
Geforce MX450 2GB GDDR6

لپ تاپ 13.3 اینچی دل INSPIRON 5310-A

لپ تاپ دل vostro-3400-cl-front
8GB
128GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 14 اینچی دل مدل VOSTRO 3400-CL

DELL VOSTRO 3400
8GB
256GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 14.1 اینچی دل مدل DELL VOSTRO 3400-B

DELL VOSTRO 3400
16GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 14.1 اینچی دل مدل DELL VOSTRO 3400-C

DELL VOSTRO 3400
8GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 14.1 اینچی دل مدل DELL VOSTRO 3400-D

DELL VOSTRO 3400
16GB
256GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 14.1 اینچی دل مدل VOSTRO 3400-A

Dell Latitude 3510-A
16GB
512GB
Core i7
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Dell VOSTRO 3510-A

Dell Latitude 3510-A
8GB
512GB
Core i7
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Dell VOSTRO 3510-B

Dell Latitude 3510-A
16GB
Core i7
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Dell VOSTRO 3510-C