۳

شعبه سوم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۱۷

۶

شعبه ششم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد ۱۰۷

۲

شعبه دوم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ورودی مجتمع واحد ۵ (روز های تعطیل و جمعه ها باز است)

۵

شعبه پنجم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۵۳

۸

شعبه هشتم

خیابان ولیعصر بالاتر از چهار راه طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد ۴۲۰

۱

شعبه اول

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ورودی مجتمع واحد ۲ (روز های تعطیل و جمعه ها باز است)

۴

شعبه چهارم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۲۳

۷

شعبه هفتم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه دوم واحد ۲۰۷