۹

شعبه نهم

خیابان ولیعصر چهار راه ولیعصر بازار کامپیوتر رضا طبقه همکف واحد ۶

۱۰

شعبه دهم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ورودی مجتمع واحد ۴ (روز های تعطیل و جمعه ها باز است)

۱۱

شعبه یازدهم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۵۱

۱۲

شعبه دوازدهم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۷

۵

شعبه پنجم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۵۳

۶

شعبه ششم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد ۱۰۷

۷

شعبه هفتم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه دوم واحد ۲۰۷

۸

شعبه هشتم

خیابان ولیعصر بالاتر از چهار راه طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد ۴۲۰

۱

شعبه اول

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ورودی مجتمع واحد ۲ (روز های تعطیل و جمعه ها باز است)

۲

شعبه دوم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ورودی مجتمع واحد ۵ (روز های تعطیل و جمعه ها باز است)

۳

شعبه سوم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۱۷

۴

شعبه چهارم

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۲۳