شعبه اول :

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ورودی مجتمع واحد ۲ (روز های تعطیل و جمعه ها باز است)

شعبه دوم :

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ورودی مجتمع واحد ۵ (روز های تعطیل و جمعه ها باز است)

شعبه سوم:

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۱۷

شعبه چهارم:

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۲۳

شعبه پنجم:

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۵۳

شعبه ششم:

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد ۱۰۷

شعبه هفتم:

میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه دوم واحد ۲۰۷

شعبه هشتم:

خیابان ولیعصر بالاتر از چهار راه طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد ۴۲۰